Hodnocení

Z WikiZUŠ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Hodnocením se rozumí známka z předmětu nebo jen konkrétního učiva jako úroveň zvládnutí požadovaných znalostí či dovedností.

Hodnocení na ZUŠ má (dle Vyhlášky o ZUV) 4 stupně:

  1. výborný
  2. chvalitebný
  3. uspokojivý
  4. neuspokojivý

Hodnocení se vyskytuje na různých dokumentech (Protokol o přijímání žáků a komisionálních zkouškách, Třídní kniha, Vysvědčení, Katalog o průběhu vzdělávání ad.). Z hodnocení předmětů se vypočítává Celkový prospěch.

Kromě stupňů hodnocení se používá také slovní hodnocení, případně kombinace obojího. Slovní hodnocení má volnou textovou formu, mělo by však být zpětně převoditelné na stupně hodnocení.

Způsoby hodnocení se určuje škola sama ve svém ŠVP.

Žák by měl být během školního roku průběžně hodnocen (nejen na konci pololetí) a zákonní zástupci žáka pravidelně informování o jeho prospěchu (např. prostřednictvím Žákovského sešitu).