Tematický plán

Z WikiZUŠ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tematický plán

 • K čemu​ ​tematický plán​ ​slouží?
  • Tematický plán slouží jako pomůcka učitele k sestavení časového plánu výuky konkrétního předmětu.Je to vlastně rozplánování učiva po jednotlivých týdnech, popř. měsících. Tematický plán vychází z nadřazených učebních dokumentů (ŠVP, RVP).
   Může být
   součást​í ​třídní knihy​, pak již má podle její hlavičky rovnou nadepsány údaje​ jako: název předmětu, jméno učitele, hodinovou dotaci, rozvrh hodin, na pololetí či školní rok,​​popř. požadované učebnice nebo další učební pomůcky apod.
 • Je tematický plán povinný?
  • V žádném legislativním podkladu jeho forma nebo obsah není určen.Tematické plány sice nejsou povinné, ale pokud je vedení školy vyžaduje, pak je učitel povinen plány tvořit. Mohou být i součástí kontrol​y při návštěvě​ inspekce.
 • Kdo​ ​tematický plán​ ​tvoří?
  • Většinou si​ ​tematický plánu​ u​čitel vytváří sám.


 • Dotaz: Ač jsem řádně odevzdal na začátku roku tematické plány výuky, ředitelství školy nás nutí k jejich přepracování do jakýchsi předem zformovaných tabulek. Má k tomu oprávnění? Který právní předpis upravuje podobu časových a tematických plánů?
  • Odpověď: Žádný právní předpis nestanoví formu zpracování tematických plánů. Pedagogičtí pracovníci (stejně jako jiní zaměstnanci) jsou podle § 35zákoníku práce povinni podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy ve stanovené pracovní době a dodržovat pracovní kázeň. V ustanovení § 73odst. 1písm. a) zákoníku práce je uvedeno:
   „Zaměstnanci jsou povinni zejména pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v souladu správními předpisy a dodržovat zásady spolupráce s ostatními zaměstnanci.“
   Součástí sjednaného druhu práce učitelů je vedle přímé vyučovací činnosti i další práce uvedená v§ 2písm. b) nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství ve znění pozdějších předpisů. Mezi tyto práce patří i příprava na přímou vyučovací činnost, vedení předepsané pedagogické dokumentace, příprava učebních pomůcek apod. Ředitel školy jako nadřízený vedoucí zaměstnanec má právo dávat pokyny zaměstnancům (učitelům) k výkonu jejich práce, vdaném případě je tedy ředitel oprávněn v rámci své pravomoci určovat, v jaké formě mají být zpracovány tematické plány výuky. Pokyny nadřízených vedoucích zaměstnanců musí být vydány v souladu správními předpisy (§ 73odst. 1písm. a) zákoníku práce) a nesmí jimi docházet k zneužívání výkonu práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů na újmu zaměstnance (§ 7odst. 2zákoníku práce).

   Závěr:
   V daném případě se zřejmě pokyny ředitele jako nadřízeného zaměstnance nedostávají do rozporu s uvedenými ustanoveními právních předpisů a zaměstnanci (učitelé) jsou proto povinni se jimi řídit.
   Vít Berka

   Zdroj:
   Vít Berka: Tematické plány
   Štítky: právní poradna