Úplata za vzdělávání

Z WikiZUŠ
(přesměrováno z Školné)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Úplata za vzdělávání (slangově školné) je částka, kterou zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka uhradí škole jako příspěvek za vzdělávání, protože ZUŠ je příspěvkovou organizací.

Úplata může být hrazena za tato období:

 • za celý školní rok
 • za jedno pololetí
 • za jedno čtvrtletí
 • za jeden měsíc

O způsobu úhrady rozhoduje ředitel. Plátce může podat žádost o změnu způsobu úhrady, případně o platbu ve splátkách.

Platba za kratší období neznamená, že se krátí žákovi období vzdělávání (např. jen na jeden měsíc). Období vzdělávání trvá vždy až do konce školního roku, respektive až do konce studia (posledního ročníku).

Splatnost úplaty za vzdělávání je dána Vyhláškou o ZUV (do 15. dne prvního měsíce daného období), avšak splatnost může ředitel stanovit jinak vnitřním předpisem. Plátce může podat žádost o změnu termínu splatnosti.

Výši úplaty za vzdělávání stanovuje ředitel školy vnitřním předpisem. Plátce může požádat o snížení výše úplaty za vzdělávání. Podle Vyhlášky o ZUŠ,§ 8 (Úplata za vzdělávání ve školách zřizovaných státem,krajem, obcí nebo svazkem obcí) je Zákonný zástupce informován o splatnosti Úplaty za vzdělávání k 15. 9. následujícího školního roku, kdy přihlásil dítě do ZUŠ. Existují však důvody, které ředitele ZUŠ vedou ke stanovení jiného (dřívějšího) termínu úplaty. Tento termín zpravidla škola uveřejňuje ve Školním řádu a na webu školy.

 • Organizační důvody:
  Ředitel školy je povinen stanovit úvazky svých zaměstnanců – učitelů – ještě před započetím Hlavních prázdnin.Všem zaměstnancům se upravená výše úvazku projeví v počtu dní dovolené, kterou o Hlavních prázdninách čerpají. Proto musí být výše úvazků známa již před prázdninami, tudíž i ze strany zákonných zástupců žáků uhrazena úplata za vzdělávání. Není možné dělat výjimky u jednotlivých žáků v neodůvodněných případech, protože by se škola dopustila diskriminačního jednání vůči ostatním žákům.
  • Zaměstnancům se smlouvou na dobu určitou, kteří chtějí nadále vyučovat, musí ředitel školy prodloužit Pracovní smlouvu a musí být jisté, že budou mít dostatek žáků ke stanovení úvazků a pracovní poměry mohou pokračovat.
  • Zaměstnancům se smlouvou na dobu neurčitou ředitel školymus í při navýšení i snížení počtu žáků změnit Pracovní smlouvu s ohledem na výši úvazku.
 • Správní řád:
  Přijímání nových uchazečů a povinnosti vyplývající ze správního řádu – škola musí do 30 dnů od vykonání talentové zkoušky vyrozumět uchazeče o jeho přijetí či nepřijetí. Termín vydání rozhodnutí přitom nemůže být posunut v závislosti na zaplacení úplaty za vzdělávání stávajícího žáka.
  • Příklad termínů: 1. 6. proběhne talentová zkouška nového uchazeče. Do 30. 6. je stanovena splatnost úplaty za vzdělávání stávajících žáků. Nejpozději 1. 7. musí ředitel školy vydat rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče.
 • Potíže vzniklé nezaplacením Úplaty za vzdělávání:
  • Po neuskutečnění úhrady úplaty za vzdělávání do 15. 9. mají následovat 3 upomínky nejméně se 14denní splatností. Až na konci října by bylo jasné, že žák úplatu neuhradí a škola má hledat za něj náhradu.
  • To je v rozporu s tím, jak byly stanoveny úvazky učitelů a Pracovní smlouvy. Zákonný zástupce narozdíl od ředitele školy přitom nenese žádnou odpovědnost za tuto situaci.

Informace z webových stránek některých škol:
„Proto jsme zavedli platbu školného na měsíc září již při přijímacích zkouškách, abychom byli schopni alespoň částečně odhadnout nastoupivší žáky, což je důležité i vzhledem ke stanovení úvazků učitelů“
„Úplata v žádném případě není školným, ale ročním příspěvkem na provozní náklady školy“