Přípravné studium

Z WikiZUŠ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Přípravné studium

Základní umělecké vzdělávání se člení podle § 109 zákona č. 561/2004 Sb. na přípravné studium, základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodina studium pro dospělé. Vzdělávání v Přípravném studiu zahrnuje poznávání, ověřování a rozvíjení předpokladů žáků a jejich zájmu o umělecké vzdělávání. Žáci jsou vedeni k elementárním návykům a dovednostem, které jsou důležité pro jejich další umělecký vývoj. Vzdělávací obsah přípravného studia i způsob jeho organizace a realizace stanoví škola ve svém ŠVP. Výuka se uskutečňuje v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně.

 • Přípravné studium je v hudebním oboru realizováno s dvouhodinovou dotací. S ohledem na zvolený vzdělávací obsah a zaměření školy lze tuto dotaci snížit až na jednu hodinu týdně.
  1. Skupinově se vyučuje dle 6.5.9 Závazné pokyny k rámcovému učebnímu plánu a k organizaci výuky v případě:
   - čtyř žáků hře na zobcovou flétnu, hře na elektronické klávesové nástroje a v předmětech vzniklých z modulů EZHZT
   - ve skupině maximálně dvou žáků ve hře na kytaru, v sólovém zpěvu, případně ve hře na přípravný dechový nástroj
  2. Neplést pojem výuka skupinová a kolektivní. Kolektivně se vyučují předměty jako např. komorní hra, souborová hra z oblasti Hudební interpretace a tvorba nebo hudební nauka v oblasti Recepce a reflexe hudby.
 • Přípravné studium ve výtvarném, tanečním, literárně-dramatickém oboru realizováno s dvouhodinovou dotací. S ohledem na zvolený vzdělávací obsah a zaměření školy lze tuto dotaci snížit až na jednu hodinu týdně.

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ